Sklo PDF Tlačiť E-mail
Obsah článku
Sklo
Metodický postup separácie
Zberné vrecia
Nevhadzujte...
Celý článok

     Ako sme už spomínali, sme súčasťou konzumnej spoločnosti, ktorá je obklopená množstvom výrobkov a potravín určených k našej spotrebe.

     Potraviny sú balené v rôznych druhoch a typoch obalov, ktoré sa po spotrebovaní ich obsahu stávajú nepoužiteľné, nepotrebné a predstavujú odpad. Ale nie je to pravda. Z nášho pohľadu je to odpad, ale na druhej strane na tieto odpady čakajú spracovatelia, pre ktorých znamenajú vstupnú surovinu do ich výrobných procesov.

     Časť tekutých potravín je umiestnená do sklenených obalov, ako napríklad mlieko, smotana, limonáda, džús, pivo, víno, jedlý olej. Sklenené obaly sa používajú aj na zaváraniny, ktoré môžeme rozdeliť do dvoch druhov: ovocie a zelenina.

     Pre niektoré domácnosti sa po použití týchto potravín sklenené obaly nestávajú odpadom. Opätovne ich používajú ako obaly pre svojpomocne vyprodukované potraviny, ako je zelenina a ovocie. Sklenené obaly z nápojov používajú pri výrobe domácich sirupov, domáceho vína, pri uskladnení mlieka a pod. Sklenené obaly zo zaváranín opätovne používajú na zaváranie ovocia a zeleniny (obr.1)


alt

Obr.1 Opätovné použitie sklenených obalov na zaváranie potravín

     Po tomto krátkom príklade, kde sa najčastejšie stretávame so sklenenými obalmi si položme dve otázky.

     Čo znamená, že sa sklenené obaly využívajú v niektorých domácnostiach na tie isté účely, pre ktoré boli vyrobené?

Odpoveď: Znamená to, že sklenené obaly opätovne používame, teda sa riadime rebríčkom trvalo udržateľnej hierarchie. Znovu používanie má vyššiu  prioritu ako recyklácia, čím šetríme prírodné zdroje, energiu, a tým šetríme životné prostredie.

     Čo robiť so sklenenými obalmi, ktoré nevieme znovu použiť pre svoju potrebu?

Odpoveď: Musíme sa snažiť sklenené obaly separovať v čo najväčšom množstve, aby sme zabránili znečisťovaniu životného prostredia. Ako to robiť, si vysvetlíme v časti Metodický postup separácie sklenených obalov
          
     Sklo je priezračná, alebo priehľadná beztvárna látka, ktorá vzniká vychladnutím kremičitanovej alebo inej taveniny. Sklo patrí medzi druhotné suroviny, ktoré sú dlhodobo dobre recyklovateľné.

     Sklo sa delí podľa farby na biele sklo, nazývané aj číre sklo (obr.2) a farebné sklo (obr.3), najčastejšie zelené a hnedé. Separácia skla podľa farby je dôležitá  pre ďalšie použitie, spracovanie. Zmiešané sklo sa môže použiť iba na výrobu farebného skla.


alt

Obr.2 Číre sklo pripravené na recykláciu

alt

Obr.3 Farebné sklo pripravené na recykláciu


     Sklenené obaly sú z hľadiska ďalšieho použitia veľmi výhodné, pretože ich môžeme použiť 15 – 75 krát.
Samozrejme pokiaľ nedôjde k poškodeniu obalu, ktorý je možné recyklovaním zhodnotiť, čím predídeme zhromažďovaniu odpadu na skládkach komunálneho odpadu.

Na obr.4 sú značky doplnené o číselný a písomný znak, pre označovanie sklenených obalov.

alt

Obr.4 Písmená a značky upresňujú, o aký druh obalov sa jedná.

Pri sklenených obaloch, ako vidíme na obr.4, sa používajú písmená GL.
Pôvod označenia pochádza z anglického názvu GLASS – Sklo.
Číselné označenia upresňujú, o aký sklenený obal konkrétne ide.

U obalov zo skla sú číselnými znakmi upresnené farby:

Sklo

Materiál

Číselné označenie

Bezfarebné sklo

70

Zelené sklo

71

Hnedé sklo

72


     Ďalej sa stretávame so sklenenými obalmi z viacerých materiálov, ktoré je možné od seba oddeliť a nazývajú sa kompozity. Označujú sa písomným znakom Cskratkou materiálu, ktorý na obale prevažuje (ktorý prevláda).


Kompozity „C“

Materiál

Číselné označenie

Sklo / plasty

95

Sklo / hliník

96

Sklo / cínový plech

97

Sklo / rôzne kovy 

98Pri označovaní obalov zo skla s viacerými materiálmi sa používajú tieto označenia. 
Z vyseparovaných sklenených obalov je možné vyrobiť nové sklenené fľaše, poháre, vázy. Napríklad
z 5 vyseparovaných sklenených pohárov je možné vyrobiť vázu na kvety.

     Ani si to v obchode neuvedomíte, že práve táto váza, ktorú kupujete mohla byť vyrobená z vášho vyseparovaného skla. V skutočnosti je táto šanca veľmi malá, ale predsa je.

     Medzi výhody sklenených obalov (fliaš) patrí hlavne to, že sklo je dokonale hygienické, ekologicky významné a 100% recyklovateľné.