Anketa

Triedite biologický odpad?
 
Často kladené otázky PDF Tlačiť E-mail
Podľa zákona o odpadoch č.223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov odpadom je hnuteľná vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.
Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, pokiaľ ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.
Držiteľom odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad nachádza.
Komunálne odpady (KO) sú odpady z domácnosti vznikajúce na území mesta pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa. Za odpady z domácnosti sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp, alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácností, najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení.
Drobné stavebné odpady sú odpady zo stavebných úprav alebo bežných udržiavacích prác, ak si ich vykonáva priamo sama fyzická osoba, pri ktorých postačuje ohlásenie stavebnému úradu, alebo na ktoré sa nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie, a to v objeme do 1 m3 za jeden rok počítané na jednu fyzickú osobu. Ak si občan na takéto práce najme stavebnú firmu, v takomto prípade zodpovedá za stavebný odpad táto firma.
Zložka komunálnych odpadov je časť komunálnych odpadov, ktorú je možné mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu.
Nebezpečné odpady sú také odpady, ktoré majú jednu nebezpečnú vlastnosť alebo viac nebezpečných vlastností napr. horľavosť, výbušnosť, dráždivosť, leptavosť.
Nakladanie s odpadmi je zber odpadov, preprava odpadov, zhodnocovanie odpadov a zneškodňovanie odpadov vrátane starostlivosti o miesto zneškodňovania.
Zber odpadov je zhromažďovanie, triedenie alebo zmiešavanie odpadov na účel ich prepravy.
Separovaný zber je zber oddelených zložiek komunálnych odpadov.
Množstevný zber je zber komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu, pri ktorom ich pôvodca platí poplatok za odpady vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom za daný čas.
Zhodnocovanie odpadov sú činnosti vedúce k využitiu fyzikálnych, chemických alebo biologických vlastností odpadov uvedené v prílohe č. 2 zákona o odpadoch.
Zneškodňovanie odpadov je také nakladanie s nimi, ktoré nespôsobuje poškodzovanie životného prostredia alebo ohrozovanie zdravia ľudí a je uvedené v prílohe č. 3 zákona o odpadoch.
Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa ich druhov alebo oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov.
Starým vozidlom je motorové vozidlo kategórie M1, N1, ako aj trojkolesové motorové vozidlo L2, ktoré jeho držiteľ chce dať vyradiť z evidencie vozidiel alebo má byť vyradené, alebo bolo vyradené z evidencie vozidiel podľa osobitných predpisov. Starým vozidlom je aj motorové vozidlo, ktorého držiteľ nie je známy, ak je jeho odstránenie potrebné z hľadiska ochrany životného prostredia alebo zachovania estetického vzhľadu obce či osobitne chránenej časti prírody a krajiny.
Staré vozidlo je odpadom, ak ho jeho držiteľ nepreviedol na iného na účely jeho využitia ako motorového vozidla. Staré vozidlo je odpadom, aj ak to v rozhodnutí určí obvodný úrad životného prostredia.
Držiteľom starého vozidla je fyzická osoba alebo právnická osoba, u ktorej sa staré vozidlo nachádza.
Elektrozariadenia sú zariadenia, ktoré na svoju činnosť potrebujú elektrický prúd alebo elektromagnetické pole a zariadenia na výrobu, prenos a meranie takéhoto prúdu a poľa, ktoré spadajú do kategórií elektrozariadení uvedených v prílohe č. 3a zákona o odpadoch a ktoré sú určené na použitie pri hodnote napätia do 1 000 V pre striedavý prúd a do 1 500 V pre jednosmerný prúd.
Elektroodpad sú elektrozariadenia, ktoré sú odpadom podľa článku 3 ods. 1 písm. a) vrátane všetkých komponentov, konštrukčných dielcov a spotrebných dielcov, ktoré sú súčasťou elektrozariadenia v čase, keď sa ho držiteľ zbavuje.
Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím zložením a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb.