Zelený odpad PDF Tlačiť E-mail

Separácia biologického odpadu zeleného zo záhrad

     Ľudskou činnosťou je biologický odpad produkovaný zo záhrad, parkov, lúk, okrasných trávnikov, pozostatky pri obstrihovaní okrasných stromčekov, biologický odpad z cintorínov, popol z dreva, pri chove zvierat trus, hnoj . Tento biologický odpad patrí do biologického komunálneho odpadu zeleného.
     Ďalej tu môžeme zaradiť odpad pri výrobe drevených výrobkov, či už sú to stolárske dielne, ktorými sú produkované piliny, tak isto aj pri rezných prevádzkach (gátrové píly), ktoré produkujú piliny a zvyšky z kmeňov stromov ako napríklad opadaná kôra a časti konárov. Pri činnosti ako je ťažba dreva, ktorá je v dnešnej dobe veľmi aktuálna, čím sa vyťažuje množstvo lesného porastu, vzniká odpad ako sú orezané konáre, lístie, pilina z reťazových píl. Tento produkovaný biologický odpad je ponechávaný vo voľnej prírode. Z pohľadu životného prostredia je to v poriadku veď odpad vznikol v prírode, ale nevznikol prírodnými činnosťami, ale antropogennou činnosťou ľudstva, ktorí ho produkuje v oveľa väčšej miere ako vzniká v prírode samotnej. Preto sa stretávame s umiestňovaním pozostatkov v lesných porastoch na väčšie hromady, ktoré sa potom pália.
     Nemalým zaťažením pre životné prostredie a zdravie ľudí je aj pálenie bioodpadu na záhradách a v domácnostiach. Hlavne v jesenných a jarných mesiacoch je celé Slovensko potiahnuté dymovými oblakmi. Tento dym je produktom nedokonalého spaľovania. Obsahuje škodlivé plyny, hlavne oxid uhoľnatý (je jedovatý a môže viesť k vnútornému uduseniu), uhľovodíky (plyny prispievajúce k fotochemickému smogu), dechtové látky (majúce rakovinotvorné účinky) a v niektorých prípadoch aj jedny z najnebezpečnejších látok - rakovinotvorné dioxíny.

Je načase sa zamyslieť nad zhodnocovaním biologického odpadu a začať ho spracovávať.

Prečo kompostovať?
Kompostovaním sa vyriešia viaceré problémy. Organická hmota v ťažkých pôdach zvyšuje pórovitosť, vzdušnosť, zlepšuje ako vodozádržné vlastnosti pôdy tak aj vodopriepustnosť. V ľahkých pôdach organická hmota naopak zväčšuje súdržnosť, zmenšuje hrubú pórovitosť, znižuje vodopriepustnosť a vysýchavosť pôdy.   

     Humus zvyšuje odolnosť pôdy proti okysleniu, čo je dôležité v oblastiach postihnutými emisiami priemyselných činností. Živiny viazané v humuse sa uvoľňujú do pôdy postupne a tým zabezpečujú dlhodobú výživu rastlín.   

     Ak znížite množstvo odpadov, budete menej platiť za jeho likvidáciu a zároveň získate kvalitné hnojivo pre svoju záhradku.

     Biologický rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad vzniká z rôznej činnosti. Môžu to byť zvyšky rastlín, ktoré sú produkované vo veľkom množstve pri jesenných prácach v záhradkách. Napríklad zo strukovín ako je bob, fazuľa (obr.1) ostávajú rastlinné telá, ktoré sú pre obyvateľov nepotrebné.

alt

Obr.1 biologický odpad záhradný

     Vo väčšine prípadov sa v obciach, alebo v mestách s rodinnou zástavbou, takýto biologický odpad odváža na okraje obcí čím sa ho obyvatelia takýmto spôsobom zbavujú. Z jednej strany si predstavte, že by ste nezmenšili objem takejto kopy. Je ľahká a zaberá veľa priestoru. Je to neefektívne zaobchádzanie z pohľadu pomeru objemu a hmotnosti. Zo strany druhej, je nesprávne takéto nakladanie s biologickým odpadom, pretože tým vznikajú čierne skládky (obr.2,3), ktorých vytváranie je protizákonné.
       

alt

Obr.2 a 3 Nelegálne čierne skládky

     Dôležité je zmenšenie objemu posekaním, polámaním, čím sa objem zmenší (obr.4) a tým sa predíde rýchlemu zapĺňaniu zberných nádob. Na úpravu biologického odpadu zeleného, prevažne na konáre a tvrdšie časti rastlín sa používajú prenosné štiepkovače, alebo drviče (obr.5), ktoré uľahčujú prácu pri zmenšovaní bioodpadu.


alt

Obr. 4 Zmenšený biologický odpad záhradný

alt

Obr.5 Štiepkovač BIO 150 a drvič Shark


     V prípade zvozového zberu bioodpadu zeleného, je vhodné konáre skrátiť na 1m a previazať čím sa uľahčí manipulácia pri zbere.

     U ostatných druhov biologicky rozložiteľného odpadu nie je potrebné zmenšovanie. Listy zo stromov postačuje pohrabať a umiestniť na kopu. Podobne je to aj s ovocím, ktoré nebolo zozbierané a ktoré je vhodné pripraviť na kompostovanie. Na kompostovanie je vhodná rôznorodá zmes, ktorá sa pripravuje miešaním, aby sa dosiahla správna surovinová skladba. Dôležitý je pomer uhlíka a dusíka.

     Biologický odpad zo záhrad patrí medzi bioodpad s prevahou uhlíka. Najväčšiu časť biologického odpadu zeleného produkujú domácnosti v domovej výstavbe, ktoré majú záhradky, lúky, trávniky. Popri starostlivosti ako je hlavne kosenie, ostrihávanie okrasných stromčekov vzniká odpad, ktorý je potrebné zhodnotiť. V bytovej výstavbe majú z tohto pohľadu o niečo menej práce, pretože malá časť obyvateľov vlastní záhradky. V prípade obyvateľov, ktorí vlastnia, alebo majú v prenájme záhradky vykonávajú činnosti podobne ako v domovej výstavbe.

     V bytovej výstavbe dochádza k produkcii biologického odpadu pri jarných, letných a jesenných upratovaniach v okolí obytných domov.
     Vtedy môže vznikať bioodpad pri hrabaní trávnikov, pri ostrihávaní konárov (obr.6), ale aj pri listnatých stromoch popadané lístie (obr.7) v jesenných mesiacoch.
     Pri vykonávaní údržby okolitej zelene pri bytových výstavbách, ako je napríklad orezávanie nízko rastúcich konárov, je potrebné konáre umiestniť na zberné miesta k nádobám ako vidíme na obr.6. Pracovníci, ktorí vykonávajú zber vyseparovaného komunálneho odpadu sú zodpovedný za spracovanie orezaných konárov.

alt

Obr.6 Orezané konáre zo zelene pri bytových výstavbách


alt

Obr.7 Opadané lístie v okolí bytovej výstavby

     Pri týchto činnostiach je zabezpečený mobilný odvoz bioodpadu nákladným autom, ktorý po dohode zabezpečí príslušná samospráva, v ktorej sa obytné domy nachádzajú.
     Na sústreďovanie vyseparovaného biologického komunálneho odpadu zeleného sa používajú prispôsobené zberné nádoby (obr.8). Nádoby sú tesné uzatvárateľné, aby nedochádzalo k úniku nepríjemného zápachu pri rozkladových procesoch, ale aj proti rozmnožovaniu nepríjemného hmyzu.


alt

Obr.8 Zberné nádoby na separovaný zber biologického komunálneho odpadu
zeleného zo záhrad a parkov

     Nádoby sú špeciálne upravené, aby sa frekvencia zvozu predĺžila. Na dne nádoby je mriežka, ktorá zabráni premočeniu biologického odpadu. Použitá mriežka oddeľuje biologický odpad od tekutiny pretože do nádob sa umiestňuje napríklad tráva, ktorá môže byť čerstvá a ktorá obsahuje väčšie množstvo vody. Po umiestnení trávy sa voda uvoľňuje a steká na dno nádoby. Tým sa predíde predčasným hnilobným procesom v zbernej nádobe. 

     Čo robiť, v prípade, že obec nezabezpečuje zber biologického odpadu?     

     Od 1.1.2006 je zakázané skládkovať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane kuchynského biologického odpadu.
     Od 1.1.2010 bude povinnosťou obce separovať papier, sklo, plasty a kovy. Preto je veľmi dôležité začať so separáciu čím skôr. V prípade, že obec nezabezpečuje zber vyseparovaného biologického odpadu z domácností, požadujte od zodpovedných pracovníkov vysvetlenie ako máte ďalej nakladať s vyseparovaným biologickým odpadom.

Požadujte informácie:
  1. čo máte robiť s vyseparovaným biologickým odpadom,
  2. kam ho máte umiestňovať,
  3. kedy, v ktoré dni,
  4. požadujte vypracovanie harmonogramu zvozu biologického odpadu. 

„V PRÍPADE ZÁUJMU POMÔŽTE ZÁSTUPCOM SAMOSPRÁV A OBYVATEĽOM VAŠEJ OBCE SO ZHODNOCOVANÍM BIOLOGICKÉHO ODPADU. URČITE VÁM BUDÚ ZA TO VĎAČNÍ“