Vysielanie v mestskom rozhlase PDF Tlačiť E-mail
Vysielanie v mestských rozhlasoch používa 89 % samospráv.
Pri vyhlasovaní rôznych podujatí, výročí, dosiahnutých úspechov a pod. si nájdite priestor a čas na vyhlásenie metodík separácie komunálneho odpadu.
K akým zmenám došlo, napr. zvýšenie počtu zberných nádob alebo získanie ďalších zberných nádob za vyseparované množstvo jednotlivých komodít.
Veľmi pozitívna informácia môže byť, keď oznámite občanom, že z vyseparovaného množstva plastových obalov boli vyrobené lavičky, alebo zberné koše v parku, čím došlo k skrášleniu mestských parkov spojených s úpravou zelene.

Prostredníctvom mestského rozhlasu informujte občanov o termínoch zberu jednotlivých komodít. Opakujte to aspoň dva krát za týždeň a aspoň dva týždne pred termínom. Rozhlas používajte aj na informáciu o separovaných množstvách, o výskyte čiernych skládok. Nezabudnite informovať občanov aj o likvidácii čiernych skládok.
Spomeňte aj informáciu napr.

„Dňa ............... bola pracovníkmi mestského/obecného úradu zlikvidovaná čierna skládka komunálneho odpadu. Skládka sa nachádzala za dedinou v blízkosti potoka. Obsahovala plasty, papier, autobatériu, drobný stavebný odpad, ... . Jej zlikvidovaním sme zabránili úniku nebezpečných látok do pôdy a blízkeho potoka. Na likvidáciu skládky bolo použitých ........ EUR z mestského/obecného rozpočtu. Občania v prípade, že uvidíte niekoho, kto vyhodil nepotrebné veci a vytvoril tým čiernu skládku informujte nás na mestskom/obecnom úrade. Dotyčnému bude udelená pokuta, ktorá pokryje náklady na likvidáciu čiernej skládky.
Občania nie je dôvod na vytváranie čiernych skládok. Mesto/obec zabezpečuje zber a následne zhodnotenie jednotlivých komodít komunálneho odpadu.Takéto informácie môžete poskytovať aj prostredníctvom obecných noví, mesačníkov, internetu, televízii a pod.