Ako motivovať PDF Tlačiť E-mail


Roznášanie letákov                   Vysielanie v mestskom rozhlase                   Vysielanie v mestskej televízii                   Používanie miestnej tlače

Zníženie poplatkov za komunálny odpad                   Finančný postih pri neseparovaní                     Zberné miesta                     Komunikácia s okolím

                                                                   K 1.1.2010obce povinné zaviesť separovaný zber papiera, plastov, kovov a skla  a všetci občania, firmy, školy … sú k danému dátumu túto separáciu povinné uskutočňovať.
Zástupcovia Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), podpísali so zástupcami vlády SR memorandum, v ktorom okrem iných náležitostí žiadli odloženie termínu separácie biologicky rozložiteľných odpadov na rok 2013.

     Od 1.1.2006 je zakázané zneškodňovať (skládkovať a spaľovať) biologicky rozložiteľné odpady, ktoré sú súčasťou komunálnych odpadov. Takéto odpady sa môžu iba zhodnocovať, napr. kompostovaním (§ 18 ods. 3) písm. m) zákona o odpadoch).

     Samosprávy patria medzi hybné sily pre zvýšenie povedomia v oblasti separácie komunálneho odpadu u obyvateľov. Samosprávy zabezpečujú zber komunálneho odpadu a vybavenie prostriedkami v domovej, a takisto v bytovej výstavbe. Aby sa zvýšil záujem o separáciu komunálneho odpadu zo strany obyvateľov, je potrebné vynaložiť čo najviac úsilia.

 

     V domovej výstavbe sa v súčasnosti zabezpečuje zber separovaného komunálneho odpadu do zberných nádob, zberných vriecveľkokapacitných kontajnerov. Obyvatelia domovej výstavby, majú oproti obyvateľom bytovej výstavby väčšiu starostlivosť o zberné nádoby. V prípade neseparovania komunálneho odpadu patria medzi prvých ktorým nepríjemné zápachy a dotieravý hmyz znepríjemňuje životné prostredie.

     Aby sa zvýšil záujem o separovanie komunálneho odpadu v domovej výstavbe, bude nutné vykonať určité kroky pre zvýšenie povedomia zo strany samospráv.

     Dostatočná informovanosť obyvateľov je prvým krokom k usmerneniu obyvateľstva pri separácii komunálneho odpadu.