Komunikácia s okolím PDF Tlačiť E-mail
Obsah článku
Komunikácia s okolím
Nedostatky zo strany samospráv
Celý článok

    Samospráva musí vyvíjať úsilie o zavedenie separovaného zberu komunálnych odpadov vo všetkých jej oblastiach. Týka sa to základných škôl, materských škôl, nemocníc, reštaurácií, nákupných centier, športových areálov, priemyselných podnikov, autobusových a železničných staníc, trhov, priestorov spoločenských podujatí ako sú kiná, amfiteátre, ktoré sa používajú pri organizovaní slávností, hudobných skupín a pod.. Pokiaľ samospráva nezabezpečuje separovanie komunálnych odpadov v niektorých zo spomínaných oblastí, tak je povinná žiadať od prevádzkovateľa, aby zabezpečil prostriedky pre separovanie komunálnych odpadov, pretože mesto, respektíve obec zabezpečuje zvoz komunálnych odpadov zo spomínaných oblastí.

V prípade, že samospráva je organizátorom napr. slávností, hudobných podujatí, tak by mala v priestoroch zabezpečiť dostatočný počet prostriedkov na separovanie komunálnych odpadov. V prípade nedostatočného počtu prostriedkov riešiť situáciu stiahnutím prostriedkov z menej obývaných oblastí a po ukončení akcie ich vrátiť späť. Je to postačujúci spôsob, pretože spomínané podujatia sa konajú v podvečer a jeden, maximálne dva dni, čo nemá negatívny vplyv na menej osídlenú oblasť.

V prípade dlhšie trvajúcich podujatí je možnosť upovedomiť obyvateľov o dočasnom presunutí zberných nádob. Pokiaľ ich upovedomíte o danej situácii, tak to vplýva na dotknutých obyvateľov pozitívne. Preukážete im tým záujem o zabezpečenie konkrétnej akcie z organizačnej strany, a takisto zo strany zabezpečenia separácie vyprodukovaného komunálneho odpadu pri konkrétnej akcii.

Pokiaľ sa v samosprávach nachádza základná škola alebo škôlka, je skvelá možnosť zapojenia detí de separácie komunálneho odpadu. Deti sa rýchlo učia a tým pomôžu pri usmernení svojich starších súrodencov a rodičov. Základom je zabezpečenie prostriedkov pre jednotlivé druhy separovaných komodít. Následne na to  oboznámiť deti počas vyučovania, prestávok, poprípade po skončení vyučovania v družinách o dôvode umiestnenia farebných nádob v danom areáli.

V materských škôlkach, napríklad, vyhotovením postavičiek z aktuálnych detských seriálov vo forme zberných nádob, ktoré by boli zábavne označené pre jednotlivé komodity. Používať názorné ukážky so skutočnými komoditami a pri realizovaní formou hier najšikovnejších odmeniť. Hry sa môžu konať s pripravenými zbernými nádobami a hromadou jednotlivých zložiek komunálneho odpadu.

Tu je ale dôležité zvoliť správne zložky komunálneho odpadu po materiálovej stránke. Najvhodnejšie by bolo používať napodobneniny skutočných zložiek, aby nedošlo k poraneniu detí. Hry sa môžu konať formou lístkov, na ktorých bude obrázok konkrétnej komodity s názvom. Tým sa deti učia pomenúvať jednotlivé veci a budú od škôlky vedené k zodpovednému separovaniu komunálneho odpadu.

Obyvateľov stredného veku asi neoslovíte hrou. Pri tejto skupine obyvateľstva je nutné použiť iné presvedčovacie metódy. Súčasnosť je ovplyvnená asi najviac zo strany finančného zabezpečenia. Okrem tých metód, ktoré sme spomínali skôr, medzi ktoré patrili aj finančné ukazovatele hlavne zo strany zníženia poplatkov za komunálna odpad pri zodpovednom separovaní, ale aj finančným postihom pri neseparovaní je vhodné používať neustále zvyšovanie povedomia u občanov.

Nadviažte spoluprácu s občanmi pokročilého veku. V mnohých mestách, ale aj obciach sa stretávajú občania v kluboch dôchodcov. Naplánujte stretnutie a zabezpečte v klube dôchodcov malý seminár. Výsledkom by bola spolupráca občanov v teréne, kde by rozdávali letáky a viedli krátke rozhovory s dotyčnými občanmi. Témou by mohlo byť porovnávanie produkcie komunálneho odpadu v ich mladosti a terajšej produkcie. Aké mali oni možnosti zakúpenia si tovaru, a hlavne akého, keď boli mladší a aká je ponuka tovaru v súčasnosti. Obyvatelia v pokročilom veku vyplnia svoj čas užitočnou činnosťou. Pri prechádzkach mestom môžu sledovať občanov, ktorí umiestňujú odpad do zberných nádob a upovedomovať pri neseparovaní komunálnych odpadov.

Umiestňovaním letákov na najviac frekventované miesta budú občania neustále upovedomovaní o dôležitosti separovania komunálneho odpadu. S propagačným materiálom je spojené aj zabezpečenie prostriedkov. Jedna stránka je neustále umiestňovanie informačných letáčikov a druhá zabezpečiť v daných lokalitách prostriedky na separované komodity.

Medzi najfrekventovanejšie miesta patria nákupné centrá. Pokiaľ si separáciu, alebo len zber komunálneho odpadu zabezpečuje prevádzkovateľ nákupného centra, tak je na Vás ich upovedomiť o zabezpečení prostriedkov na zber separovaných komodít. Môžete im poskytnúť potrebné informácie, poprípade poskytnúť informačné plagáty a trvať na umiestnení v priestoroch nákupných centier.

Dopravné prostriedky, ako autobusy, vlaky, sú takisto veľmi frekventované. Počas cestovania budú občania neustále informovaní o separovaných komoditách. Znova je dôležité zabezpečiť prostriedky. V autobusovej doprave to bude vhodné asi na medzimestských linkách, pretože v mestskej hromadnej doprave sú priestory využívané pre čo najväčší počet cestujúcich.

Pre občanov daných samospráv sú z pohľadu najfrekventovanejších miest autobusové zastávky, obchody kde je potrebné neustále umiestňovanie informačných letáčikov, a takisto zabezpečenie prostriedkov pre separované komodity.