Anketa

Triedite biologický odpad?
 
Vedľajší produkt PDF Tlačiť E-mail
Látka alebo vec, ktorá je výsledkom výrobného procesu, ktorého primárnym cieľom nie je výroba tejto látky alebo veci, sa môže považovať za vedľajší produkt, a nie za odpad, ak sú splnené tieto podmienky:
a) ďalšie používanie látky alebo veci je zabezpečené,
b) látka alebo vec sa môže použiť priamo bez ďalšieho iného spracovania ako bežný priemyselný postup,
c) látka alebo vec vzniká ako neoddeliteľná súčasť výrobného procesu,
d) ďalšie použitie je zákonné, to znamená, že látka alebo vec spĺňa všetky relevantné požiadavky10c) - (Napríklad zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov.) pre konkrétne použitie z hľadiska výrobku, ochrany životného prostredia a zdravia a nepovedie k celkovým nepriaznivým vplyvom na životné prostredie alebo zdravie ľudí