PDF Tlačiť E-mail


Kompostrér alebo bionádoba? 


Kompostovanie alebo zvoz?                                         


V okamihu, keď si kladiete podobné otázky, je zrejmé, že sa chystáte urobiť krok tým správnym smerom v oblasti nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom (BRKO) vo vašom meste či obci. Pri kompostovaní v domácich kompostéroch dokonca ani nehovoríme o „nakladaní“ s odpadom, nakoľko ide o predchádzanie vzniku odpadu a za odpad ktorý „nevznikne“ teda nemusíme platiť. 


Z novely zákona o odpadoch platnej od 1. januára 2013 vyplýva, že komunálny odpad, vrátane biologicky rozložiteľného, zodpovedá obec. Ak ide o biologicky rozložiteľný odpad pochádzajúci z prevádzky tzv. spoločného stravovania (napr. reštaurácia, závodná kuchyňa, bufet, hotel s reštauráciou, a pod.), za odpad zodpovedá prevádzkovateľ zariadenia. Ak obec preukáže, že najmenej 50% jej obyvateľov biologický odpad kompostuje. Môže požiadať o výnimku z povinnosti triedenia zberu BRKO. 

Pri rozhodovaní medzi kompostovaním a zvozom sa nám vynárajú dve možné cesty: 


Prvá cesta zvozu BRKO je nevyhnutne spojená s výstavbou väčšej kompostárne (s kapacitou viac ako 10 ton kompostu ročne), pri ktorej treba rátať s vysokou ekonomickou, ale aj technickou a časovou náročnosťou. Pri zvoze musíme zabezpečiť do každej domácnosti vrecia na bio odpad (tie treba každoročne dokupovať), alebo tzv. bionádoby. Ceny bionádob sa pohybujú od 30 eur za kus, samozrejme za kvalitnejšie nádoby s ventilačným systémom a rebrovaním môžeme zaplatiť aj dvojnásobok. Ďalšia investícia je nákup zvozového auta, drviča, prekopávača kompostu, obsluhy a servisu atď. Ako plus by sme mohli uviesť možnosť návratu časti investícií z predaja kompostu. Celkové náklady na zvoz sa nerátajú v desiatkach ale stovkách tisícov eur, a to si môže dovoliť len máloktorá obec na Slovensku. 


Druhou cestou kompostovania v domácich kompostéroch je cesta trvalo udržateľného rozvoja nakladania s BRKO. Výhodu predstavuje nákup kompostérov pre obec, prípadne mestskú štvrť. Bio odpad v tomto prípade ostáva priamo u jeho pôvodcu (doma na záhrade) a v priebehu 6 až 12 mesiacov má z neho kvalitný kompost. Moderné kompostéry nehľadia len na praktickosť ale aj na estetiku, vďaka čomu splynie s koloritom každej záhrady.Starosta obce, ale aj občan ocení že mu nepribudnú ďalšie náklady spojené s manipuláciou s BRKO. Každá obec má svoje špecifiká a na ich základe sa dá presne určiť aké kompostéry by boli pre ňu tou najvhodnejšou voľbou. Pre ilustráciu, náklady obce s 500 obyvateľmi, čo predstavuje v priemere 150 domácností, by boli na úrovni cca. 12 000 eur. Ak by sme rátali s najvyššou kvalitou a prirátali by sme aj niekoľko veľkoobjemových kompostérov (ich životnosť je 20 rokov) k bytovkám, pohybovali by sme sa na úrovni 15 000 eur. Samozrejme na kompostovanie verejnej zelene, za ktorú je zodpovedná obec úplne postačí malé kompostovisko s kapacitou do 10 ton kompostu ročne, ktoré nepodlieha schvaľovaciemu procesu orgánom štátnej správy. Pri prekročení kapacity je na jeho zriadenie potrebný súhlas orgánu štátnej správy. Ak kompost využíva obec pre vlastnú potrebu, nepotrebuje ani certifikáciu v rámci zákona o hnojivách.


Prajeme veľa šťastia s kompostovaním.

Autor: Ing. Nina Oravcová /www.komposter.sk