Ježko Separko TlačiťZákladná škola s materskou školou

na Dostojevského ulici v Poprade


Dňa 28.októbra 2010 v rámci environmentálnej výchovy, sme navštívili Základnú školu s materskou školou na Dostojevského ulici v Poprade.

Navštívili sme dve triedy 2.A. a 1.B. Prostredníctvom rozprávky o ježkovi Separkovi, sme sa snažili hravou formou vysvetliť deťom pojmy ako recyklácia a separácia odpadu. Hlavným cieľom bolo vysvetliť dôležitosť separovania (triedenia) komunálneho odpadu. Vysvetliť možnosť ako lepšie využívať prijateľnejšie spôsoby, medzi ktoré patrí znovu používanie a recyklácia.

V snahe zamedziť vzniku komunálneho odpadu sme vysvetlili aké dôležité je vstúpiť do svedomia a zmeniť svoj postoj k danej problematike už v detskom veku. Vysvetlili sme aké dôležité je šetrenie výrobkami /hračkami/, rozumné nakupovanie, minimalizácia odpadkov, ich separácia a znovu využitie. Deti sa aktívne zapájali do diskusie, neraz nám otázka či odpoveď vyčarovala úsmev na tvári.

Naučili sme deti správne rozoznávať a triediť odpad názornou ukážkou pre povinné komodity ako je papier, sklo, plasty a kovy.Na záver sme poprosili deti, aby nám nakreslili obrázky z danou témou a my sme im na oplátku dali malý darček v podobe nálepiek a pier.


alt    alt

alt    alt
Základná škola v Jedľových Kostoľanoch


Dňa 12. novembra  2010 v rámci environmentálnej  výchovy,  sme navštívili  Základnú školu v Jedľových Kostoľanoch.
Hneď pri dverách sme boli milo prekvapení, keď sme uvideli nádoby na separovaný zber priamo v budove školy.


Deti boli vnímavé, aktívne sa zapájali do diskusie, komunikácia s nimi bola o to jednoduchšia lebo ich úroveň vedomostí o separovanom zbere bola vysoká. Definíciu pojmov ako separácia, recyklácia zvládli bravúrne.Zodpovedný prístup k danej problematike  či už zo strany pána starostu, alebo pani učiteliek je chvályhodný.Deti správne rozoznávali a triedili odpad pre povinné komodity ako je papier, plasty a kovy, takže sme im už len doplnili informácie o skle a bioodpade.Na záver sme poprosili deti, aby nám nakreslili obrázky z danou témou a my sme im na oplátku dali malý darček v podobe nálepiek.


Základná škola s materskou školou

na Školskej ulici v Bojniciach


Dňa 29. apríla 2011 sme navštívili Základnú školu s materskou školou na Školskej ulici v Bojniciach. Deťom sme spestrili svojou návštevou pobyt v školskom klube. Pomocou ježka Separka sme aj tento raz deťom vysvetlili pojmy ako recyklácia a separácia. Následne sme ich naučili správne rozpoznávať a triediť odpad. Pri praktickej ukážke deti obstáli na výbornú.


Pred odchodom sme ich poprosili aby aj oni prispeli do našej minigalérie a nakreslili obrázky venované danej problematike. Veľmi chceme poďakovať p. riaditeľke PaedDr. Eve Rybárovej a p. zástupkyni Mgr. Ľudmile Rybanskej za ich aktívnu účasť pri všestrannom vzdelávaní svojich žiakov, ktorú je cítiť a vidieť v celej škole.