Vedeli ste, že ... PDF Tlačiť E-mail

VEDELI STE, ŽE ...

    
     čas rozkladu jednotlivých komodít, ktoré obsahuje komunálny odpad vo voľnej prírode je rôzny? Tým, že sa zbavíme nepotrebných vecí vyhodením do voľnej prírody, spôsobujeme nebezpečenstvo nielen obyvateľom, ale aj zvieratám vo voľnej prírode. Zaťažujeme a znečisťujeme prírodu, ktorá sa s rozkladom jednotlivých komodít musí popasovať niekoľko rokov a v mnohých prípadoch niekoľko storočí či tisícročí! To znamená, že značne negatívne ovplyvníme život nielen súčasných generácii, ale aj generácií, ktoré prídu po nás. To má značný vplyv na narušenie vízie TUR (trvalo udržateľného rozvoja).


     Ohryzok z jablka, sa v závislosti od teploty a poveternostných vplyvov rozkladá niekoľko týždňov. Predstavuje jednu zložku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, ktorý môžeme zhodnotiť kompostovaním. V prípade chovu domácich zvierat, môžeme zúžitkovať ohryzky z jabĺk pri kŕmení zvierat.

               


     Noviny a časopisy predstavujú jednu zložku komunálneho odpadu, ktorá sa v súčasnosti separuje. V prírode dôjde k ich rozloženiu v priebehu niekoľkých mesiacov. Poveternostné vplyvy taktiež zohrávajú úlohu, ktorá má vplyv na dobu ich rozkladu. Separovaním papiera sa šetria primárne suroviny – drevo, neznečisťuje sa ovzdušia a šetria sa energie. Z vyseparovaného papiera sa vyrábajú obalové papiere, s ktorými sa stretávame v obchodných reťazcoch pri balení výrobkov, alebo potravín. Vyrábajú sa tiež toaletné papiere, kartóny, ktoré pre svoju funkčnosť nevyžadujú vysokú kvalitu.
     Hliníkové plechovky, ktoré tvoria značnú časť obalového materiálu hlavne pri nápojoch, predstavujú vo voľnej prírode nebezpečenstvo. Plechovky voľne pohodené v prírode, sa rozkladajú približne 20 - 100 rokov. Počas doby rozkladu, môže dôjsť aj k poraneniam zvierat, alebo ľudí, ktorí navštívia prírodu za účelom oddychu. Materiál, z ktorého je obal vyrobený, môže pri kontakte spôsobiť rezné rany, dôsledkom čoho môžu byť nepríjemné bolesti a infekcie.

            


     V domácnostiach sa používajú spotrebiče, u ktorých je činnosť závislá od elektrickej energie. Pri mobilných spotrebičoch tvorí zdroj elektrickej energie batéria (akumulátor). Používajú sa rôzne typy a druhy. Základné delenie môžeme členiť na nabíjateľné (pre viacnásobné používanie) a nenabíjateľné (jednorázové). S pohľadu tvaru na tužkové a gombíkové. Práve jednorázové batérie predstavujú značný problém, čo s nimi po dožití (vybití batérie).
Poznáme tieto typy batérii:
1. Jednorázové (nenabíjateľné):
Zinkovo – uhlíkové batérie: zloženie: zinok, uhlík, oxidy mangánu, soli amoniaka,
Alkalické batérie – sú dnes najpoužívanejšie a patria medzi jednorázové batérie. Zloženie: zinok, hydroxid draselný, mangán, alkalický kov,
Gombíkové batérie – používajú sa menších zariadení a obsahujú: striebro, mangán, zinok, lítium, sodík, draslík, meď, uhlík a obsahovali aj ortuť, ale tie sa už nepoužívajú.
2. Viacnásobné použitie (nabíjateľné):
NiCd batérie (nikel - kadmiové) zloženie: nikel a toxické kadmium,
NiMH batérie (nikel – metal – hydridové) zloženie: nikel, zlúčeniny kobaltu, mangánu, hliník, titán, chróm a ďalšie,
Li-ion batérie sa používajú v mobilných telefónoch, notebookoch, fotoaparátoch a iné, ktoré obsahujú lítium, uhlík, oxidy mangánu a organické rozpúšťadlá,
Li-poly batérie sa odlišujú od Li-ion v tom, že sa používa namiesto organických rozpúšťadiel polymér,
Oloveno kyselinové batérie sa používajú v automobiloch, záložných zdrojoch (UPS) a obsahujú olovo, oxidy olova, kyselina sírová, ktoré sú nebezpečné a je veľmi dôležité správne s nimi nakladať po skončení ich životnosti.

     Najviac nebezpečných látok obsahujú nabíjateľné batérie, ktoré sú aj označené symbolom, ktorý upovedomuje o tom, že po skončení životnosti nepatria do zberných košov (nádob).     V súčasnosti sa stretávame v obchodných domoch, prípadne u malých predajcov, kde sú umiestnené nádoby na zber opotrebovaných batérii. V prípade väčších batérii ako sú autobatérie, umiestňujeme ich do zberných dvorov. V prípade, že sa vo vašom meste/obci nenachádza zberný dvor, ktorý odoberá použité batérie, zástupcovia samospráv zabezpečujú odvoz nebezpečného komunálneho odpadu ako sú batérie, žiarovky, žiarivky a pod. prostredníctvom zmluvného subjektu, ktorý odoberie batérie priamo z vášho domova (zber od prahu dverí), prípadne je upresnené miesto, kde batérie môžete doniesť. V žiadnom prípade nevyhadzujte použité batérie do komunálneho odpadu, alebo do voľnej prírody! Obsahujú chemické látky, ktoré je potrebné odstrániť a zneškodniť odborným spôsobom, ktorý nezaťažuje životné prostredie. Zabránite tým úniku nebezpečných látok do jednotlivých zložiek životného prostredia (pôda, voda, vzduch). Nehovoriac o tom, že rozklad batérie v životnom prostredí trvá 200 - 500 rokov a počas doby rozkladu sa uvoľňujú do prostredia chemické látky, ktoré majú negatívne účinky na naše zdravie ľudí ale aj na prírodu.


   


     Gumová pneumatika z automobilu predstavuje zmiešaný výrobok (výrobok z rôznych druhov materiálu). Pneumatika je zhotovená zo zmesi materiálov rôznych vlastností.

Pneumatika sa skladá z týchto častí:

1 - Kaučuková vrstva, ktorá je úplne vzduchotesná,
2 - Kostra pneumatiky (textilné vlákna),
3 - Pätka a ochranná vrstva pätky,
4 - Pätkové lano,
5 - Bočnice,
6 - Oceľové nárazníky.
7 - Nulový nárazník,
8 - Behúň Nepotrebné, ojazdené pneumatiky predstavujú významný zdroj druhotných surovín, ktoré je možné rôznymi technológiami spracovať.

     Vyhodené pneumatiky vo voľnej prírode predstavujú ekologické problémy vo všetkých krajinách s rozvinutou automobilovou dopravou. Na výrobu pneumatík sa používa 60 až 70 % z celkovej spotreby kaučuku, zvyšok väčšinou na výrobky z technickej gumy. Využitím druhotných surovín, t.j. gumového odpadu sa ušetria asi 2 tony ropy na výrobu 1 tony gumových výrobkov.
     Pneumatiky vo voľnej prírode predstavujú záťaž pre prírodu na približne 265 rokov dlhú dobu.

Nespaľujte pneumatiky! Spaľovaním gumy vznikajú sadze a oxidy síry, ktoré dráždia dýchacie cesty. Obsahujú polychlórované uhľovodíky a medzi nimi sa nachádzajú silné jedy aj rakovinotvorné látky. Z toho dôvodu sa krajiny zaoberajú spracovaním a následným zhodnotením starých pneumatík.


                   


     PET fľaše a igelitové vrecká, bez ktorých si výrobky v obchodných domoch ani nevieme predstaviť, sa v prírode rozkladajú približne 500 rokov. Sú to výrobky antropogenného charakteru, ktoré vo voľnej prírode nemajú svoje miesto, a preto je dôležité ich separovať a následne ďalej spracovávať. Recyklovaný PE – polyetylén je po spracovaní možné použiť na výrobu odpadových sáčkov a košov. Vyseparované PET fľaše sa vyčistia a rozomelú na malé kúsky. Potom sa roztavia a výsledkom sú vlákna na výrobu tkanín a nábytku. Polystyrén a jeho kompozity, sú po polyetyléne (PE) a polypropyléne (PP) najmasovejšie vyrábané a používané polyméry. Z polystyrénu sa vyrábajú obaly na potraviny (tácky, kelímky), predmety dennej potreby (kuchynský riad, hračky), predmety osobnej hygieny (hrebene, rukoväť zubných kefiek). Používa sa pri preprave nábytku, elektrospotrebičov (TV, rádiá ...) na zamedzenie nežiadúceho pohybu. Z toho vidíme, že sa s polystyrénom stretávame každodenne. Veľké zastúpenie získal ako tepelnoizolačný materiál, ktorým sa izolujú budovy.

                         


     Polystyrén, ako odpadový materiál putuje často do spaľovní, kde pri spaľovaní unikajú do ovzdušia škodlivé látky, alebo sa dostáva na skládky komunálnych odpadov, kde si poletuje pretože je veľmi ľahký. Zabráňme vyhadzovaniu polystyrénu do prírody a na skládky odpadov, pretože k jeho rozkladu dôjde až za 1000 rokov. Polystyrén môže byť spracovávaný technológiami používanými pri spracovávaní termoplastov, najmä vstrekovaním a vytlačovaním podľa výsledného typu výrobku. Z hľadiska recyklácie je bezproblémový. Používa sa na výrobu nových výrobkov, výrobu polystyrénbetónu, tepelnoizolačné zásypy, alebo sa pridáva do záhradných substrátov. Z toho vyplýva, že polystyrén je potrebné separovať, čím umožníme jeho ďalšie zhodnotenie.     Sklo patrí medzi veľmi dobre recyklovateľný materiál a vyhadzovaním do voľnej prírody spôsobujeme zaťaženie až na 4000 rokov, kedy dochádza k jeho rozkladu. Do roku 2025 sa predpokladá kontinuálny lineárny nárast strednej dĺžky života pri narodení - u mužov 74,5 roka v roku 2025, u žien 80,5 roka v roku 2025. Keď porovnáme strednú dĺžku života s dobou rozkladu skla, čo je 4000 rokov, tak asi nemusíme vyjadrovať koľko generácii bude ovplyvnených vyhodením sklenených obalov do voľnej prírody. Z vyseparovaného skla sa vyrábajú nové sklenené výrobky. Sklo sa rozdrví na malé črepiny a taví sa. Šetria sa tým primárne suroviny a výrazne sa šetria energie.    


Ako posledné komodity spomenieme napríklad:

- obľúbené žuvačky, ktoré sa po spotrebovaní a vyhodení do voľnej prírody rozkladajú až 5 rokov,

- cigaretové ohorky sa rozkladajú 3 mesiace – 2 roky,
- papierové vreckovky 3 mesiace,
- motorový olej 10 – 100 rokov,
     
            
- telefónna karta sa rozkladá až 1000 rokov.     Nepozerajme sa na súčasnosť, aby sme sa len my mali ako v perinke a vychutnávali si krásu prírody, ale uvedomme si, čo spôsobujeme svojimi činmi a ako tým ovplyvníme nielen nasledujúce generácie, ale aj súčasný život nás všetkých. Ako by sme sa cítili, keď by sa takýmto spôsobom zbavovali nepotrebných vecí naše minulé generácie. Teraz by sme boli ovplyvnený vyhodenými odpadmi.
Zabráňme týmto negatívnym vplyvom a vstúpme si do svedomia.