Označovanie výrobkov a obalov PDF Tlačiť E-mail
Obsah článku
Označovanie výrobkov a obalov
Označovanie obalov v SR
Značky na označovanie obalov
Označovanie nebezpečného odpadu
Celý článok


Prvá značka, označujúca environmentálnu vhodnosť výrobku „Modrý anjel“, bola zavedená v roku 1977 v Nemecku. Označovanie výrobkov postupne nadobudlo i medzinárodné rozmery. 


alt

Na Slovensku je environmentálne označovanie výrobkov zastrešené zákonom č. 469/2002 Z. z.
o environmentálnom označovaní výrobkov.

Ide o označovanie výrobkov, pri ktorých bol zohľadnený celý životný cyklus, t. j. od suroviny po výrobok, cez  použitie až po jeho zneškodnenie alebo recykláciu.  Udeľuje ho Ministerstvo životného prostredia v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia (Centrum environmentálneho hodnotenia a označovania výrobkov a technológii). Udeľuje sa od roku 1997.

Environmentálnou značkou je značka, ktorou sa na základe overenia postupom ustanoveným týmto zákonom osvedčuje, že príslušný výrobok spĺňa nadštandardné požiadavky z hľadiska ochrany životného prostredia oproti iným výrobkom z tej istej skupiny výrobkov.

Zákon č. 469/2002 upravuje podmienky a postup pri udeľovaní a používaní environmentálnych značiek, ktorými sú:

a) environmentálna značka „Environmentálne vhodný výrobok
b) environmentálna značka „Európsky kvet

Značka sa nevzťahuje na označovanie nápojov a potravín ani na označovanie liekov. Takisto sa nevzťahuje na označovanie zdravotníckych pomôcok určených len na odborné použitie alebo na použitie pod odborným dohľadom, alebo na lekársky predpis.


alt

Národná environmentálna značka pozostáva z dvoch sústredných kružníc, z ktorých vnútorná kružnica je v spodnej časti prerušená a ukončená vlnovkou.
Vo vnútri kružníc je štylizovaný obraz trojvršia s tromi trojuholníkmi a dvomi vlnovkami, ktoré znázorňujú zložky životného prostredia a pôsobenie orgánov štátnej správy, priemyslu a obchodu v starostlivosti o životné prostredie. V hornej časti medzikružia je nápis „Environmentálne vhodný výrobok“, v dolnej časti sa uvádza identifikačné číslo výnosu ministerstva pre príslušnú skupinu výrobkov alebo podskupinu výrobkov.


 Environmentálna značka Európskeho spoločenstva má tvar obdĺžnika rozdeleného zvisle na dve časti. 


Časť 1 obsahuje v hornej polovici nápis „ENVIRONMENTÁLNA ZNAČKA EURÓPSKEJ ÚNIE“ a pod ním zobrazenie Európskeho kvetu pozostávajúce z vetvičky s dvoma listami na každej strane a z vlastného kvetu tvoreného dvanástimi európskymi hviezdičkami v kruhu, v ktorého strede sa nachádza štylizované písmeno „E“. V dolnej polovici tejto časti je nápis „Udelená tovarom alebo službám, ktoré spĺňajú environmentálne požiadavky na udeľovanie environmentálnej značky EÚ“ a registračné číslo žiadosti.


Časť 2 je určená na informácie o jednom až troch kľúčových environmentálnych aspektoch príslušného výrobku.

Cieľom systému environmentálneho označovania výrobkov je:
 

a) posilniť princíp predbežnej opatrnosti a princíp prevencie znečisťovania životného prostredia,
b) podporiť rozvoj výroby a spotreby výrobkov, ktoré majú potenciál znížiť negatívne vplyvy na životné prostredie v porovnaní s inými výrobkami tej istej skupiny výrobkov, vrátane znižovania spotreby energie a surovín, ako aj množstva a nebezpečnosti odpadov,
c) zlepšiť informovanosť verejnosti, výrobcov, dovozcov a predávajúcich o  environmentálnych vlastnostiach výrobkov, a tým prispieť k účinnému využívaniu prírodných zdrojov a k vysokej úrovni ochrany životného prostredia.


Na Slovensku sa pre označenia bioproduktov používa značka: Dôveryhodná značka bioprodukt. Touto značkou sa na Slovensku označujú rastlinné a živočíšne výrobky vyprodukované v ekologickom poľnohospodárstve, čiže bioprodukty a biopotraviny.
Bioprodukty sú rastlinné a živočíšne výrobky vyrobené systémom ekologickej poľnohospodárskej výroby. Spĺňajú všetky predpisy zákona o EP a výnosu MP SR, podrobujú sa pravidelnej kontrole na každom stupni. Bioproduktom je napr. dopestované obilie, zelenina, doplnkové potraviny, krmivá, ďalej vychované zvieratá ako kurčatá, ovce ap., ale i vajcia ekologických sliepok.
Biopotraviny sú potraviny, ktoré sú vyrobené výhradne z bioproduktov pri použití len zákonom povolených zložiek, prídavných látok a materiálov. Obsahujú však najmenej 95 % zložiek potravín pochádzajúcich z bioproduktov s osvedčením o ekologickom pôvode. Biopotraviny sú napr. čaje, müsli, cestoviny, chlieb, pečivo, šaláty, hotové jedlá...
V skutočnosti to znamená, že ekologické produkty a výrobky musia vyhovovať všetkým všeobecne platným hygienickým a potravinárskym normám pre bežné potraviny, a naviac musia dodržiavať pravidlá pre ekologické poľnohospodárstvo.
Ako bioprodukt možno označovať len také rastlinné a živočíšne výrobky, na ktoré bolo vydané osvedčenie o ekologickom pôvode bioproduktu.
Ako biopotravinu možno označovať len také potraviny, na ktoré bolo vydané osvedčenie biopotraviny.
Na základe certifikátu sa musia bioprodukty označiť:

•    logom,

alt

•    slovami „vyprodukovaný v ekologickom poľnohospodárstve“,
•    číselným kódom certifikačného orgánu, 
•    nepovinne textom "bio" alebo "eko".

Táto značka je kontrolovaná Ministerstvom pôdohospodárstva a Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom potravinárskym.

Medzi zahraničné značky s ktorými sa stretneme na obaloch výrobkov patria:

Značka „Ekologicky šetrný výrobek“ je českou alternatívou nášho environmentálne vhodného výrobku.
V Čechách túto značku udeľuje Ministerstvo životního prostředí ČR a značka prezrádza, že daný výrobok je vo svojej kategórii environmentálnejší ako ostatné obdobné české výrobky.


alt


Bioprodukty a biopotraviny, sú v Českej republike označované značkou:

alt

Ďalšie značky, s ktorými sa stretneme na obaloch „a nepatria medzi ekoznačky“ je zahraničná značka „Kozmetika netestovaná na zvieratách“.
Túto značku používajú niektorí zahraniční výrobcovia (najmä vo Veľkej Británii) pre kozmetiku, ktorá nebola testovaná na zvieratách.

Na obaloch nájdeme aj obrázok dvoch šípok. Symbol „ZELENÝ BOD“ zobrazený na obaloch výrobkov informuje, že spoločnosť je zapojená do systému ZELENÉHO BODU, ktorého hlavnou úlohou je zabezpečovanie separovaného zberu odpadov z obalov, jeho zhodnocovanie a osveta obyvateľstva. Značka "ZELENÝ BOD" znamená, že za obal, ktorý bol umiestnený na trh v Slovenskej republike, bol zaplatený príspevok do spoločnosti ENVI-PAK. Príspevok slúži na krytie nákladov spojených so spätným odberom odpadov z obalov.


alt


Zelený bod je prejavom zodpovedného prístupu k životnému prostrediu. Každý z nás kúpou výrobkov, ktoré majú takýto symbol na obaloch prispieva k zlepšeniu životného prostredia.


Označovanie obalov podľa právnej úpravy Slovenskej republiky

V zmysle zákona č. 529/2002 Z. z. o obaloch v znení zákona č. 245/2003 Z. z. povinná osoba t.j. výrobca a dovozca obalov alebo balených výrobkov zabezpečí s účinnosťou od 1.januára 2004 označenie obalu o:

   • materiáloch, z ktorých je obal vyrobený,
   • tom, či ide o opakovane použiteľný obal alebo zálohovaný obal, ktorý nie je opakovane použiteľný,
   • spôsobe nakladania s obalom.


V zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 5/2003 210/2005 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o obaloch v znení vyhlášky MŽP SR č. 577/2003 Z. z. sa obaly označujú:


   • značkami okrem obalov:

   • ktorých plocha po rozložení nepresahuje 100 cm2,
   • obalov, ktorých menovitý objem nepresahuje 50 ml, vnútorných fixačných prostriedkov, preložiek
     a vložiek,ak nie sú potlačené, prelisované alebo vyrazené,
   • obalov zo zmrštiteľnej, prieťažnej fólie alebo plastovej fólie, ak nie sú potlačené a označené etiketou,
   • súčastí obalov, ako sú etikety, štítky a visačky,
   • súčastí obalov, ktorých hmotnosť nepresahuje 5 g.


Značka, ktorá znamená, že obal je možné zhodnotiť (opätovné použiť) je zobrazená na obrázku. Je to všeobecná značka, ktorá je doplnená o spresňujúce písomné a číselné informácie pre konkrétny druh obalu.  


alt

Značka sa umiestňuje na takom mieste na obale, ktoré sa otváraním obalu alebo bežnou manipuláciou s obalom nepoškodí alebo neodstráni. Viacnásobné použitie identifikačného znaku na obale je prípustné.
Ak z technických dôvodov nemožno umiestniť značku na obale, možno ju umiestniť k tovaru v obale, ak to vlastnosti tovaru dovoľujú, alebo na osobitnom letáčiku odovzdávanom príjemcovi tovaru spolu s tovarom v obale.

Zálohované, opakovane použiteľné obaly (vratné obaly ako napr. obaly na pivo, víno, malinovku, minerálku, sirupy a pod.) sa označujú textom „Návratný obal“.

Požiadavky na vlastnosti umožňujúce spätný odber obalov:
Opakovane použiteľný obal a zálohovaný obal, ktorý nie je opakovane použiteľný, musia pri spätnom odbere obalov spĺňať tieto kritériá:

a) neporušenosť,
b) pôvodný tvar,
c) bez mechanických nečistôt (vnútri i na povrchu),
d) označenie obalu textom „Návratný obal


   
Značky na označovanie obalov

Značka, ktorá znamená, že obal možno zhodnotiť. Súčasťou značky je označenie materiálu, z ktorého je obal vyrobený.
Napríklad:

alt


Uvedené označenie znamená, že obal je možné zhodnotiť a, že obal je vyrobený z Polypropylénu.

Označenie materiálu, z ktorého je obal vyrobený

 

Materiály z plastov

Materiál 

 Písomný znak

 Číselný znak

Polyetyléntereftalát

PET

1

Polyetylén vysokej hustoty

HDPE

2

Polyvinylchlorid

PVC

3

Polyetylén nízkej hustoty

LDPE

4

Polypropylén

PP

5

Polystyrén

PS

6
alt

 Materiály z papiera a lepenky

Materiál

Písomný znak

Číselný znak

Vlnitá lepenka

PAP

20

Hladká lepenka

PAP

21

Papier

PAP

22alt
              

Materiály z kovov

Materiál

Písomný znak

Číselný znak

Oceľ

FE

40

Hliník

ALU

41


alt

Materiály z dreva

Materiál

Písomný znak

Číselný znak

Drevo

FOR

50

Korok

FOR

51alt


Materiály z textilu

Materiál 

Písomný znak

Číselný znak

Bavlna

TEX

60

Vrecovina, juta

TEX

61alt

 Materiály zo skla

Materiál

Písomný znak

Číselný znak

Bezfarebné sklo

GL

70

Zelené sklo

GL

71

Hnedé sklo

GL

72


alt

Kompozity  Písomný znak: C

Materiál 

Číselný znak

Papier a lepenka/rôzne kovy

80

Papier a lepenka/plasty

81

Papier a lepenka/hliník

82

Papier a lepenka/cínový plech

83

Papier a lepenka/plasty/hliník

84

Papier a lepenka/plasty/hliník/cínový plech

86

Plasty/hliník

90

Plasty/cínový plech

91

Plasty/rôzne kovy

92

Sklo/plasty

95

Sklo/hliník

96

Sklo/cínový plech

97

Sklo/rôzne kovy

98Obal zložený z viacerých rôznych materiálov, ktoré nemožno od seba ručne oddeliť, je kompozit.
Kompozity sa označujú písomným znakom C/skratkou materiálu, ktorý prevažuje.


Napríklad obal z vrstevných materiálov – nápojový obal (škatuľa na džús): hlavnou zložkou je papier (PAP), ďalej vrstva polyetylénu (PE) a vrstva hliníka (ALU) – označenie bude C/PAP.


alt


Značka, ktorá znamená, že obal je potrebné dať po použití do zbernej nádoby, smetného koša:

 

alt

 Na komoditách, ktoré patria medzi nebezpečný  odpad sa nachádzajú tieto informačné značky, ktoré informujú o tom, že výrobok, ktorý sa stáva odpadom, nepatrí do zbernej nádoby. Stretávame sa s rozličným označením. Ako vidíme na obrázku, informačná značka môže mať biely, alebo čierny podklad.     Ďalej sa na výrobkoch nachádzajú zákazové, výstražné a príkazové značky. Príklady umiestnenia informačných značiek nájdete v časti Ako separovať, kde sú značky zobrazené na jednotlivých komoditách. Zákaz fajčiť a vstupovať s otvoreným ohňom.

Zákaz vstupu a používania deťom.
Nebezpečenstvo výbuchu.
Nebezpečenstvo poleptania.Príkazová značka na ochranu zraku.

http://www.zelenybod.sk
http://www.zdravickotn.sk
Vyhláška č. 210/2005 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch
Zákon č.469/2002 Z. z. o environmentálno označovaní výrobkov
http://www.bezpecnostne-znacky.sk