Sklo Tlačiť

     Ako sme už spomínali, sme súčasťou konzumnej spoločnosti, ktorá je obklopená množstvom výrobkov a potravín určených k našej spotrebe.

     Potraviny sú balené v rôznych druhoch a typoch obalov, ktoré sa po spotrebovaní ich obsahu stávajú nepoužiteľné, nepotrebné a predstavujú odpad. Ale nie je to pravda. Z nášho pohľadu je to odpad, ale na druhej strane na tieto odpady čakajú spracovatelia, pre ktorých znamenajú vstupnú surovinu do ich výrobných procesov.

     Časť tekutých potravín je umiestnená do sklenených obalov, ako napríklad mlieko, smotana, limonáda, džús, pivo, víno, jedlý olej. Sklenené obaly sa používajú aj na zaváraniny, ktoré môžeme rozdeliť do dvoch druhov: ovocie a zelenina.

     Pre niektoré domácnosti sa po použití týchto potravín sklenené obaly nestávajú odpadom. Opätovne ich používajú ako obaly pre svojpomocne vyprodukované potraviny, ako je zelenina a ovocie. Sklenené obaly z nápojov používajú pri výrobe domácich sirupov, domáceho vína, pri uskladnení mlieka a pod. Sklenené obaly zo zaváranín opätovne používajú na zaváranie ovocia a zeleniny (obr.1)


alt

Obr.1 Opätovné použitie sklenených obalov na zaváranie potravín

     Po tomto krátkom príklade, kde sa najčastejšie stretávame so sklenenými obalmi si položme dve otázky.

     Čo znamená, že sa sklenené obaly využívajú v niektorých domácnostiach na tie isté účely, pre ktoré boli vyrobené?

Odpoveď: Znamená to, že sklenené obaly opätovne používame, teda sa riadime rebríčkom trvalo udržateľnej hierarchie. Znovu používanie má vyššiu  prioritu ako recyklácia, čím šetríme prírodné zdroje, energiu, a tým šetríme životné prostredie.

     Čo robiť so sklenenými obalmi, ktoré nevieme znovu použiť pre svoju potrebu?

Odpoveď: Musíme sa snažiť sklenené obaly separovať v čo najväčšom množstve, aby sme zabránili znečisťovaniu životného prostredia. Ako to robiť, si vysvetlíme v časti Metodický postup separácie sklenených obalov
          
     Sklo je priezračná, alebo priehľadná beztvárna látka, ktorá vzniká vychladnutím kremičitanovej alebo inej taveniny. Sklo patrí medzi druhotné suroviny, ktoré sú dlhodobo dobre recyklovateľné.

     Sklo sa delí podľa farby na biele sklo, nazývané aj číre sklo (obr.2) a farebné sklo (obr.3), najčastejšie zelené a hnedé. Separácia skla podľa farby je dôležitá  pre ďalšie použitie, spracovanie. Zmiešané sklo sa môže použiť iba na výrobu farebného skla.


alt

Obr.2 Číre sklo pripravené na recykláciu

alt

Obr.3 Farebné sklo pripravené na recykláciu


     Sklenené obaly sú z hľadiska ďalšieho použitia veľmi výhodné, pretože ich môžeme použiť 15 – 75 krát.
Samozrejme pokiaľ nedôjde k poškodeniu obalu, ktorý je možné recyklovaním zhodnotiť, čím predídeme zhromažďovaniu odpadu na skládkach komunálneho odpadu.

Na obr.4 sú značky doplnené o číselný a písomný znak, pre označovanie sklenených obalov.

alt

Obr.4 Písmená a značky upresňujú, o aký druh obalov sa jedná.

Pri sklenených obaloch, ako vidíme na obr.4, sa používajú písmená GL.
Pôvod označenia pochádza z anglického názvu GLASS – Sklo.
Číselné označenia upresňujú, o aký sklenený obal konkrétne ide.

U obalov zo skla sú číselnými znakmi upresnené farby:

Sklo

Materiál

Číselné označenie

Bezfarebné sklo

70

Zelené sklo

71

Hnedé sklo

72


     Ďalej sa stretávame so sklenenými obalmi z viacerých materiálov, ktoré je možné od seba oddeliť a nazývajú sa kompozity. Označujú sa písomným znakom Cskratkou materiálu, ktorý na obale prevažuje (ktorý prevláda).


Kompozity „C“

Materiál

Číselné označenie

Sklo / plasty

95

Sklo / hliník

96

Sklo / cínový plech

97

Sklo / rôzne kovy 

98Pri označovaní obalov zo skla s viacerými materiálmi sa používajú tieto označenia. 
Z vyseparovaných sklenených obalov je možné vyrobiť nové sklenené fľaše, poháre, vázy. Napríklad
z 5 vyseparovaných sklenených pohárov je možné vyrobiť vázu na kvety.

     Ani si to v obchode neuvedomíte, že práve táto váza, ktorú kupujete mohla byť vyrobená z vášho vyseparovaného skla. V skutočnosti je táto šanca veľmi malá, ale predsa je.

     Medzi výhody sklenených obalov (fliaš) patrí hlavne to, že sklo je dokonale hygienické, ekologicky významné a 100% recyklovateľné.


Metodický postup separácie sklenených obalov


     Po zakúpení potravín, ktoré majú použitý obalový materiál „sklo“, alebo sú to výrobky zo skla, nás čaká úloha, ktorou pomôžeme šetriť prírodné zdroje životného prostredia, zdravie obyvateľstva, ale aj krásu prírody a nazývame to triedením (separáciou). Na diagrame si môžeme ukázať životný cyklus skla vo všeobecnom ponímaní. Môže to byť sklenená fľaša, pohár, váza, džbán a pod.alt

Pri postupe, ako čo najúčinnejšie dosiahnuť separáciu skla sa môžeme riadiť diagramom.

     Spotrebitelia si kupujú v sklenených obaloch výrobky. Sú to nápoje ako mlieko, malinovky, pivo, víno, jedlý olej a pod., jedlá ako sú zaváraniny, zeleniny a ovocia, ďalej sú to poháre, vázy, ale aj rozbité sklenené nádoby (črepy), tabuľové sklo z okien (bez rámov!) .
Po skonzumovaní nápojov a jedál, majú dve možnosti ako sa zbaviť pre nich už nepoužitých sklenených obalov.

     Niektoré sklenené obaly sú pri zakúpení zálohované. To znamená, že pri zakúpení výrobku sú sklenené obaly spoplatnené. Po skonzumovaní potravín je možnosť vrátenia sklenených obalov, za ktoré je finančná časť vrátená. V súčasnosti sú takýmto spôsobom zálohované a predávané alkoholické aj nealkoholické sklenené obaly od piva, minerálky, vína. Je to najúčinnejší spôsob, ako zabrániť tomu, aby sa sklenené obaly dostávali na skládky komunálneho odpadu a povaľovali sa vo voľnej prírode.

     Čo robiť so sklenenými obalmi, ktoré nie sú zálohované a stávajú sa pre obyvateľov nepotrebné , čiže odpadom? V prvom rade sú to obaly, ktoré môžu obsahovať aj iné materiály, ktoré je potrebné pred umiestnením do zberných nádob odstrániť.

     Na fľašiach od alkoholu ako vidíme na obr.5, sú to kovové krúžky, ktoré slúžia ako poistka a ostávajú po otvorení na fľaši.

alt

Obr.5 Použitý sklenený obal s kovovým uzáverom a poistným krúžkom

     Na odstránenie je potrený ostrejší predmet, napr. nožík, vidlička, lyžička, ktorým sa dostanete pod poistný krúžok a natočením predmetu alebo odďaľovaním od obalu dôjde k roztrhnutiu poistného krúžku.
     Tým sme odstránili z obalu nežiadúci materiál. Ako príklad si môžeme uviesť aj časti kovových obalov (alobal) na fľašiach od šampanského, ktoré je tiež potrebné odstrániť. Sklenené obaly s umelohmotnými uzávermi je tiež potrebné zbaviť cudzorodých pozostatkov.
     Nakoniec aj samotný uzáver predstavuje materiál, ktorý je potrebné oddeliť od obalu a umiestniť do zbernej nádoby. Na pivových fľašiach je to kovový vrchnák (obr.6).


alt

Obr.6 Pivový vrchnák

     Na jogurtových obaloch (obr.7) sa nachádza vrchnák z kovu, ktorý je potrebné odstrániť a neumiestňovať do nádoby pre sklenené obaly, ale pre kovy.


alt

Obr.7 Sklenený obal od jogurtu s kovovým uzáverom

Na sklenených obaloch sa nachádzajú spresňujúce informačné značky.
Napríklad: jogurty sa nebalia len do umelohmotných obalov, ale aj do sklenených, ako sme uviedli vyššie.
Na takýchto obaloch sa nachádzajú informačné značky (obr.8), ktoré nás informujú o tom, že použitý obal patrí do zbernej nádoby – prvá značka zľava.

     Druhá značka nás informuje, že je možné obal opätovne použiť (recyklovať) súčasne s označením, že sa jedná o výrobok z viacerých materiálov (C) a najväčšie zastúpenie  má sklo (GL).

     Tretia značka nás informuje o zelenom bode, to znamená, že spoločnosť, ktorá výrobok uviedla na trh a ktorý vyrobila sa zapája do separácie použitých obalov zo svojich výrobkov.   

alt


Obr.8 Informačné označenie skleneného obalu pre jogurty
 
     Po odstránení pozostatkov iných materiálov je vhodné sklenené obaly vypláchnuť, aby v zberných kontajneroch nedochádzalo k rozmnožovaniu hmyzu a hlodavcov.
     Na obrázku na ľavo sa nachádza znečistený sklenený obal od jogurtu a na pravo čistý obal, ktorým hmyz a hlodavce neupútate.
     Stačí 1dcl vlažnej vody na hrubé opláchnutie a potom ešte 1dcl na čisté opláchnutie.
Samozrejme je potrebné posúdiť, o aký veľký obal sa jedná a ako je veľmi znečistený.

alt


Obr.9 Na ľavo znečistený obal, na pravo čistý sklenený obal

     Predstavte si, že by ste použitý obal od ovocného sirupu alebo vína nechali v domácnosti len tak.
     V priebehu jedného, dvoch dní by sa vám nasťahovali malé mušky, ktoré by sa rozmnožovali a narušovali vám súkromie.
     Presne to isté by sa dialo v zbernej nádobe, pokiaľ by ste obal nevypláchli.
     Začal by sa rozmnožovať hmyz, hlodavce by obskakovali okolo zberných nádob, pretože by si zvykli na príjem potravy. Znepríjemňovali by ste životné prostredie nielen sebe, ale aj ostatným obyvateľom.
     Pri umiestňovaní vyseparovaného komunálneho odpadu do zberných nádob by ste sa obávali, či na vás nevyskočí nejaká háveď . Nie je to veľmi príjemný pocit.
     Práve umývaním a vyplachovaním môžeme takýmto neželaným situáciám predísť.

     Po príprave sklenených obalov v domácnosti nastala situácia, kedy odnášate vyseparované a čisté sklenené obaly do zberných nádob. Je potrebné rozdeľovať sklenené obaly na biele (číre) sklofarebné (hnedé, zelené) sklo. Každé mesto a obec zabezpečuje prostriedky na separáciu komunálneho odpadu.
     V súčasnosti sa v mestách a na dedinách stretávame so zberovými kontajnermi na sklo prevažne v bytovej výstavbe a so zbernými vrecami v domovej výstavbe.


     Zberné vrecia sú tiež farebné odlíšené. Kontajnery na sklo (obr.10) sú oddelené pre biele sklo - biele a farebné sklo - zelené, čím sa zabráni zmiešavaniu sklenených obalov.
     Občania, ktorí žijete v bytových výstavbách musíte vynášať vyseparovaný odpad k zberným nádobám, ktoré sa nachádzajú vo vyhradených miestach a slúžia pre určitú skupinu obyvateľov. Preto je potrebné, aby ste separovali sklenené obaly už v domácnosti, a to zvlášť obaly pre biele (číre), zelené a hnedé sklo.

     Po naplnení používaných prostriedkov ich odnášajte do zberných nádob. Po príchode k zberným nádobám musíte dávať vyseparované sklenené obaly biele (číre) do zberného kontajnera s nápisom BIELE SKLO a zelené a hnedé do kontajnera s nápisom FAREBNÉ SKLO.    

alt

       Obr.10 Zberné kontajnery na biele a farebné sklo

     Na obr.11 sú zobrazené zberné vrecia, ktoré sa používajú prevažne v domovej výstavbe. V domovej výstavbe občania, ktorí produkujete sklenené obaly, musíte tak tiež po odstránení iných použitých materiálov na sklenených obaloch obaly umyť a triediť do pridelených zberných vriec.

Vrecia sú farebne odlíšené (obr.11) tak, ako je to pri zberných nádobách.

Zelené vrecia používajte na separáciu sklenených obalov a odstránené časti, ktoré sú z iných materiálov napr.: uzávery kovové, plastové, poistné krúžky umiestňujte do vriec určených na daný druh separovaného materiálu.

Žlté vrecia pre umiestňovanie plastov,

Červené vrecia pre umiestňovanie kovových častí z použitých výrobkov,

Modré vrecia pre separáciu papiera a

Čierne vrecia pre separáciu biologicky rozložiteľného odpadu zeleného, zo záhrad a parkov.


alt

Obr.11 Zberné vrecia

Do zberných nádob PATRIA sklenené nevratné fľaše z nápojov, minerálok, jedlých olejov, zaváranín, tabuľové sklo, črepiny zo sklenených rozbitých nádob, črepiny z vratných sklenených nádob. Samozrejme je potrebné umiestňovať fľaše čisté a zbavené iných materiálov.

Do zberných nádob NEPATRÍ porcelán, keramika, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, sklo s drôteným výpletom, osvetľovacie neónové trubice.

Na zberných nádobách, ktoré sú odlíšené farebne sa nachádzajú aj informačné tabuľky. Slúžia pre upresnenie, čo do zbernej nádoby nepatrí. Sú napísané väčšími výraznými nápismi.


Do zberných nádob na sklo  umiestňujte obaly čisté a zbavené iných materiálov
(napr. kov - hliník).

Nevhadzujte:
  • porcelán
  • keramiku
  • zrkadlá
  • sklo s drôteným výpletom
  • autosklá
  • TV obrazovky
  • osvetľovacie neónové trubice.

     Zapájaním sa do separovaného zberu sklenených obalov vyprodukujeme z domácností menej zmesového komunálneho odpadu, prispejeme k zníženiu vypúšťaných emisií do ovzdušia a šetríme energie potrebné na výrobu nových sklenených obalov.

     Ak na výrobu skla použijeme sklené črepy, usporíme 1/4 sklárskych surovín, (piesku, sódy, vápenca), 43% energie a výrazne znížime vylučovanie oxidu uhličitého (CO2) do ovzdušia.

Zapojte sa do separácie sklenených obalov pretože,

„BEZ VAŠEJ POMOCI A VAŠEJ AKTÍVNEJ ÚČASTI PRI  SEPARÁCII KOMUNÁLNEHO ODPADU
                    SA NÁM ZMENY NIKDY  NEPODARÍ DOSIAHNUŤ “.

http://www.natrurpack.sk