Plasty - Základné rozdelenie plastov PDF Tlačiť E-mail
Obsah článku
Plasty
Základné rozdelenie plastov
Metodický postup separácie
Celý článok
Základné rozdelenie  plastov

Plasty sa triedia na recyklovateľné a ostatné.

     Recyklovateľné plasty sa spracúvajú podľa potreby odberateľa, ostatné zmesné plasty sa drvia a materiálovo zhodnocujú v stavebníctve. Recyklované plasty z hygienických dôvodov už nie je možné používať na výrobky, ktoré prichádzajú priamo do kontaktu s potravinami.
     Poobzerajte sa okolo seba, je to jedno, kde sa nachádzate či doma, v kancelárii, alebo na ulici, v obchodnom dome, cestujete autom, vlakom, autobusom. Skúste si predstaviť, že prostredie, v ktorom sa nachádzate, je bez plastov...  Ťažká predstava, že?!
     Preto je veľmi dôležité zamerať sa na to,  ako môže občan prispieť k zníženiu negatívnych vplyvov na životné prostredie. Prvým krokom je obmedzenie výrobkov s plastovými obalmi. Pokiaľ sme sa už rozhodli kupovať výrobky, ktoré takéto obaly obsahujú, tak je na nás, aby sme sa začali svedomito zaoberať ich separáciou (triedením).
     Nebezpečenstvo odpadu z plastov je pre životné prostredie dané úrovňou nakladania s ním. Množstvo odpadu z plastov, ktoré je potrebné zneškodniť závisí od toho, koľko odpadu sa materiálovo zhodnotí a koľko z celkového množstva plastového odpadu predstavuje nevyužiteľný odpad. Je na nás, aby sme svojim konaním prispeli k materiálovému zhodnocovaniu plastových odpadov, čím znížime množstvo nevyužitého plastového odpadu a v konečnom dôsledku aj množstvo komunálneho odpadu.
     Výrobcovia pre uľahčenie označujú obaly grafickými značkami (obr.1), ktoré sú doplnené písomnými a číselnými údajmi.

alt

Obr. 1 Grafické označovanie plastových obalov

      Písmená a čísla upresňujú, o aký druh obalu sa jedná. Pri obaloch, ktoré sú vyrábané z plastov sa používajú písomné skratky doplnené číselným údajom:


Plasty

Materiál

Číselné označenie

Písomné označenie

Polyetyléntereftalát

1

PET

Polyetylén vysokej hustoty

2

HDPE

Polyvinylchlorid

3

PVC

Polyetylén nízkej hustoty

4

LDPE

Polypropylén

5

PP

Polystyrén

6

PS


     Ďalej sa stretávame s plastovými obalmi v kombinácii iných materiálov, ktoré je možné od seba oddeliť a nazývajú sa kompozity. Označujú sa písomným znakom C a skratkou materiálu, ktorý na obale prevláda:

Kompozity „C“

Materiál

Číselné označenie

Plast / hliník           

90

Plast / cínový plech 

91

Plast / rôzne kovy

92


     Okrem týchto informačných symbolov sa na plastových obaloch nachádza aj grafický znázornený panáčik odhadzujúci nepotrebný obal do zbernej nádoby (obr.2).Obr. 2 Grafické zobrazenie panáčika so zbernou nádobou