Papier - Metodický postup separácie PDF Tlačiť E-mail
Obsah článku
Papier
Metodický postup separácie
Čo patrí a čo nepatrí do zberu
Celý článok
Metodický postup separácie papiera a lepenky

     V domácnostiach sa stretávame s každodenným používaním papiera na písanie, papiera ako obalový materiál pre potraviny a výrobky, papier používaný pre informačné účely (noviny, časopisy, letáky) a pod. Z toho dôvodu sa
v odpadovej nádobe nachádza v priemere 20% odpadového papiera.
V domovej výstavbe, kde si obyvatelia zabezpečujú tepelnú pohodu domova svojpomocne, používajú pri zakladaní ohňa či už v ústredných, alebo lokálnych vykurovacích telesách použitý odpadový papier.
V bytových výstavbách je tepelná pohoda zabezpečovaná globálne pre väčšie bytové výstavby prostredníctvom kotolní.
     V súčasnosti sa vo väčšine domácností na vykurovanie používa zemný plyn. Z toho vyplýva, že v domovej výstavbe sa časť odpadového papiera v rôznej forme spotrebuje na vykurovacie účely.
Pri pohľade na ponúkané výrobky v obchodných domoch sa stretávame s obalovým materiálom „papierom“ v početnom množstve. Všetky tieto výrobky sa dostanú po zakúpení do domácností. Po použití alebo skonzumovaní potravín obsahované obaly z papiera predstavujú nepotrebnú vec, čiže „odpad“, s ktorým je potrebné správne zaobchádzať.

     Uvedieme si niekoľko príkladov označovania papierových obalov na výrobkoch, ktoré používame
v domácnostiach. Zo skupiny výrobkov ako vidíme na obr.4, ktoré používame ako potraviny sa na papierových obaloch nachádzajú informatívne značky, ktoré upresňujú, z akého materiálu je obal na danom výrobku vyrobený.
Na obr.4 sa v pozadí výrobkov nachádza šípkový čaj (obr.5), ktorý je príkladom pre použitie kombinovaného obalového materiálu, kde vonkajší obal je z polypropylénu. C označuje, že ide o kombinovaný obalový materiál s prevahou PAP papierového obalu.

alt

Obr.4 Skupina výrobkov používaných v domácnosti

alt

Obr.5 Šípkový čaj

     S papierovými obalmi sa stretávame aj pri liekoch alebo vitamínoch. Samotné lieky, ktoré užívame sa nachádzajú v plastovom obale a plastový obal s liekmi je umiestnený v papierovom obale (obr.6). Po spotrebovaní liekov je potrebné papierový obal zmenšiť (obr.7), čím sa šetrí miesto v zbernej nádobe, a umiestniť ho do modrého kontajnera určeného na separovaný papier.


Obr.6 Lieky s papierovým a plastovým obalom


Obr.7 Zmenšený papierový obal od liekov

     Kombinácia papiera a iného materiálu je používaná pri viacvrstvových kombinovaných materiálov VKM označovaných ako Tetra Pak obaly, ktoré sa používajú na ochranu nápojov ako je mlieko, víno, džúsy. Na obr.8 je znázornený Tetra Pak obal z mlieka, so zobrazeným informačným údajom.

alt

Obr.8 Tetra Pak obal z mlieka

     Pokiaľ to použitý obal dovoľuje, je potrebné zmenšovať rozmery obalov. Predtým než zmenšíme objem obalu, odstránime zbytky potravín, ktoré sa v obale nachádzajú. Jednoducho obal vypláchneme teplou vodou. Prvý krát použijeme 1 – 2 dcl, čím odstránime hrubšie zbytky a druhýkrát postačuje 1 dcl na čistejšie odstránenie zbytkov potravín.
     Pri Tetra Pak obaloch je možné zmenšenie obalu (a tým aj objemu) rozložením obalu. Ako príklad si môžeme zobrať 1100 l zbernú nádobu, ktorá sa používa na separovaný papier. Do 1100 l zbernej nádoby by sme umiestnili približne 1100 ks obalov Tetra Pak. Aj keď to nie je úplne presné, pretože sa obaly do zberných nádob neukladajú ale hádžu, a zberné nádoby majú zaoblené tvary nie hranaté. Pozrime sa na obal Tetra Pak. Po skonzumovaní potravín má obal cca objem 1 liter (obr.9).

alt
Obr.9 Obal po skonzumovaní potravín

     Oddialime 4 rohy od základného obalu (obr.10), tým tvar obalu nadobudne čo najmenšie rozmery. Potom odstránime uzáver, aby sme mohli pri stlačení vypustiť vzduch (obr.11). Tým sme dosiahli najmenšie rozmery, ktoré zabezpečia neskoršie naplnenie zberných nádob a dobrú manipuláciu obalov pri preprave.

alt
Obr.10 Oddelené 4 rohy od základného obalu

alt

Obr.11 Stlačený obal - pohľad z hora

alt

Obr.12 Stlačený obal - pohľad z boku


     Obrázky 11 a 12 zobrazujú stlačený Tetra Pak obal. Takto stlačený obal zmení svoj objem z cca 1 litra na obal
o rozmeroch 24x14x0,5 cm čo je 0,168 litra. Z toho vyplýva, že cca 6 takto stlačených obalov pripadá na jeden nestlačený. To znamená, že stláčaním obalov zmenšíme objem 6 násobne, čo sa odzrkadlí v naplnení zbernej nádoby.
      Pokiaľ niekomu robí problém s rozkladaním obalov, tak je možné obal položiť na zem a pristúpiť , čím sa taktiež zmenší objem obalu.
     Tetra Pak obaly sú vyrábané z kombinovaných materiálov. Niektoré samosprávy používajú na zber Tetra Pak obalov žlté zberné kontajnery, ktoré sú určené na separovaný zber plastov a niektoré samosprávy používajú červené kontajnery určené na kovy.
S označením kombinovaných obalov sa môžeme stretnúť napríklad aj pri syroch (obr.13), kde je označený vonkajší obal z papiera a vnútorný obal kombinovaný hliníková fólia.

alt

Obr.13 Kombinované označenie obalu syrového výrobku

     Pri separácii papiera je dôležité odstrániť všetok materiál, ktorý je iného charakteru ako papier. Ide prevažne o plasty, kde sme si uviedli príklad na obr.5 a kovy. Oddelenie obalov z rôznych materiálov nie je v niektorých prípadoch komplikované. Ako sme si uviedli príklad použitia kombinovaných obalov na obrázkoch 5, 6, 13 . Po skonzumovaní potravín (syr), vonkajší obalový materiál je z papiera. To znamená, že vonkajší obal patrí do zbernej nádoby na papier. Vnútorný obal, ktorý je v priamom styku s potravinou je z obalu obsahujúceho hliník. To znamená, že obal vnútorný patrí do zbernej nádoby na kovy.
     V nasledujúcom príklade, kde sa stretávame s kombinovanými materiálmi je potrebné použiť pomôcky na oddelenie materiálov. S kombináciou papier a plasty, poprípadne kov sa stretávame v kanceláriách, kde sú zopnuté listy papiera, buď plastovou lištou (obr.14), alebo zopnuté kovovou spinkou (obr.15).

alt

Obr.14 Papier skombinovaný s plastovou väzbou

alt

Obr.15 Papier skombinovaný s kovovou spinkou, zopnutý a oddelený

     Papier hádžeme do modrej zbernej nádoby alebo do modrého plastového vreca na papier. V domovej výstavbe sa používajú na separáciu modré zberné vrecia (obr.16), do ktorých sa umiestňuje čistý papier zbavený nečistôt a iných materiálov.

alt

Obr. 16 Zberné vrecia - modré na zber papiera

     Papierové odpadové obaly je potrebné v prípade väčších rozmerov zmenšiť, zabráni sa tým rýchlemu naplneniu zberných prostriedkov, a tiež možným problémom pri manipulácii. Po naplnení používaných zberných vriec ich vyložíme v čase zberu papiera pred dom alebo ho zanesieme do najbližšieho zberného dvora. Papier sa lisuje do balíkov a odváža do papierní na spracovanie. Potom sa papier rozomelie na kašu a čistí sa. Bielením sa zbavuje tlačiarenskej farby a špiny a nakoniec sa z neho vyrába nový papier.
     V bytovej výstavbe sa na zber papiera a papierových obalov používa modrý kontajner, ktorý má vstupný otvor prispôsobený separovanej komodite (obr.17). Pri separácii je z papierových obalov potrebné odstrániť iné materiály, prípadne nečistoty (ako sme uviedli na predchádzajúcich príkladoch) a umiestňovať do správnych zberných nádob. V bytových výstavbách používajte na zber letákov kartónové krabice, ktoré umiestnite v priestoroch schránok na poštu. Každý, kto nemá záujem o letáky, ich môže umiestňovať do pripravenej krabice, ktorú po naplnení umiestnite do pivničných priestorov. V prípade potreby ich školopovinné deti môžu odniesť do školy pri hromadnom zbere papiera.Obr.17 Zberná nádoba na papier