Objemný odpad Tlačiť
    
     Veľkoobjemový odpad predstavuje nepotrebné, opotrebované, zastarané veci, ktorých sa občania chcú a potrebujú zbaviť. Sú to veci, ktoré majú väčšie rozmery ako klasické veci – veď to vyplýva aj z názvu. Jedná sa o veci, ktoré neviete umiestniť do 120 l zberných nádob, prípade domovej výstavby (obr.1a) a do zberných nádob 1100 l v bytovej výstavby (obr.1b).


                          


Obr.1a Posteľ pri 120 l zbernej nádobe             Obr.1b Kreslo pri 1100l zbernej nádobe


Na obr.2a – 2g si uvedie niekoľko vecí, ktoré patria do veľkoobjemového odpadu.

                       


Obr.2a Nábytok                                                                          Obr.2b Okná                           


Obr.2c Kreslá                                                                            Obr.2d Dvere                    


Obr.2e WC                                                                             Obr.2f Radiátory

Obr.2g Stoličky
 Metodický postup separácie veľkoobjemového odpadu, ktorý neobsahuje drobný stavebný odpad


     Obec je povinná zavedením vhodného systému zberu odpadov zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných odpadov na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov.
     Pokiaľ nie ste dostatočne informovaný o termínoch a možnostiach zberu veľkoobjemového odpadu, navštívte mestský/obecný úrad a požiadajte ich o informácie.
     Predtým ako sa Váš nábytok, stoly, stoličky, police, radiátory, kreslá ...., stali nepotrebnou vecou, pouvažujte nad možnosťami ako ich životnosť predĺžiť. Samozrejmosťou je, že tieto veci nesmú byť veľmi poškodené, čo je z Vašej strany príčina, prečo sa stali odpadom.
     Uvedieme niekoľko možností, ktorými môžete životnosť vecí predĺžiť.

Rodina

     Rodiny, ktoré pochádzajú z viacero súrodencov majú možnosť poskytnúť neopotrebované veci členom svojej rodiny. Opýtajte sa všetkých súrodencov, bratrancov, sesterníc či nepotrebujú skriňu, policu, radiátor .... Niektorým sa tieto veci môžu zísť napr. na chate, v altánku. Možno niektorý poskytujú ubytovanie a uvítajú výmenu opotrebovaných vecí za novšie.


Priatelia a známi

     Ďalšou skupina tvorí okruh kamarátov a známych. Určite by to mali byť známi, ktorí to pochopia, keď sa ich opýtate, či takéto veci nepotrebujú. Treba, ale zvážiť, že koho oslovíte, aby nedošlo k situácii, že si budú myslieť, že ich považujete za rodinu s finančnými problémami.


Rómski spoluobčania

     Skupina rómskych spoluobčanov patrí medzi tých, ktorí veľmi radi uvítajú tieto veci. Nepočítajte s tým, že od tejto skupiny obyvateľov dostanete nejaká peniaze a zarobíte. Obyvatelia menších obcí to majú jednoduchšie. Poznajú sa navzájom a osloviť niekoho nie je taký problém ako vo veľkomestách, kde obyvatelia poznajú možno len svojich susedov. Stretávame sa, že rómski občania pravidelne navštevujú zberné nádoby, v ktorých sa prehrabávajú a zbierajú pre nich užitočné veci. Pokiaľ kreslo bude použiteľné tak si ho určite zoberú.


Charita

     Ďalšou možnosťou je poskytnúť tieto veci na charitu. Nesnažte sa oklamať týchto ľudí tým, že im pošlete, alebo donesiete pozbíjanú skrinku. Veci nesmú byť veľmi znehodnotené. Oni očakávajú pomoc a nie oklamanie. Vy sa tým zbavíte nepotrebného veci, ale ani majú starosť naviac. Predstavte si ako by ste sa cítili Vy, keď by ste očakávali pomoc a naopak by ste zistili, že Vás niekto zneužil. V prípade, že neviete, kde sa charity nachádzajú a čo im môžete darovať, použite internet a do vyhľadávača zadajte slovo „charita“. Kontaktujte sa na konkrétnej adrese a pracovníci Vás usmernia akým spôsobom máte ďalej pokračovať.


Inzercia

     Pokiaľ ste nemohli použiť predchádzajúce možnosti, tak skúste použiť inzerciu. Pokiaľ budete v obchodnom dome, ktorý má inzertnú tabuľu, venujte minútku svojho času a vypíšte inzertný papier. Veľa ľudí využíva práve túto metódu, ako sa dostať k veciam buď darovaním, alebo za symbolickú cenu. Ďalšou možnosťou je bezplatná inzercia na internete. v rubrike „Nábytok, zariadenie ...“, kde môžete zverejniť aj fotografie.

     V prípade, že sa vo vašom meste/obci nachádza zberný dvor, máte možnosť bezplatného umiestnenia veľkoobjemových odpadov. Nezabudnite si občiansky preukaz, pretože v niektorých prípadoch sa môžete stretnúť s požiadavkou, aby ste sa preukázali, či ste občanom mesta/obce, kde sa zberný dvor nachádza. V zberných dvoroch sa nachádzajú informačné tabule, kde máte umiestniť veľkoobjemový odpad obr.3.
Obr.3 Označenie v zbernom dvore


     Kontajnery sú viditeľne označené a podľa obsahu vidíte, čo je tam umiestnené (obr.4a, obr.4b).


                      
 

Obr.4a Veľkoobjemový odpad v kontajnery              Obr.4b Okná v zbernom dvore


     Pokiaľ mesto/obec nemá zberný dvor a zabezpečuje zvoz veľkoobjemového odpadu, informujte sa o termínoch zvozu. Keď mesto/obec vydáva obecné noviny, mesačník, infomesta a pod., určite tam nájdete rubriku o separovaní komunálneho odpadu. Súčasťou býva aj zvozový kalendár, ktorý Vás informuje o termínoch a miestach, kde máte zaniesť veľkoobjemový odpad.

     Sú možnosti, že máte zanieť veľkoobjemový odpad na určené miesto, odkiaľ je zmluvnou spoločnosťou odvážaný na ďalšie spracovanie, alebo máte umiestniť veľkoobjemový odpad pred dom, alebo bytovku k zberným kontajnerom (obr.5a, 5b) odkiaľ ho vyzdvihne zberové auto.
Obr.5a Umiestnený veľkoobjemový odpad pri zberných kontajneroch

Obr.5b Umiestnený veľkoobjemový odpad pri zberných kontajneroch


     Pokiaľ sú vyčlenené veľkoobjemové zberové kontajnery na veľkoobjemový odpad, v žiadnom prípade tam neumiestňujte iné komodity ako napr. elektroodpad, batérie, chladničky, žiarivky, papier, sklo, kovy a pod.. Tieto komodity patria do iných zberných nádob, alebo sú pre nich vyčlenené iné dni a miesta zvozu!
     Keď došlo k situácii, že sa Vám znehodnotil nábytok, stolička, polica ..., a nemáte možnosť umiestnenia na zberný dvor nájdite miesto, kde ho dočasne umiestnite. Sú možnosti a spôsoby ako zhodnocovať veľkoobjemový komunálny odpad. Zabráňme spoločne takýmto situáciám ako vidíte na obr.6a a obr.6b.                        


  Obr.6a Vyhodené kreslo                                               Obr.6b Vyhodené matrace


     Tieto kreslá a matrace nepatria do prírody!

     V bytových domoch je umiestnenie znehodnotených veľkoobjemových vecí zložitejšie. Pokiaľ nemáte väčšie pivnice alebo garáž, môžete ich umiestniť do spoločných priestorov. Nezabudnite ich viditeľne označiť. Príklad označenia uvádzame na obr.7.Obr.7 Označenie vyradeného veľkoobjemového odpadu


     Ak už nemáte inú možnosť, ako sa čo najekologickejšie zbaviť veľkoobjemového odpadu opakujeme, v žiadnom prípade ho nevyhadzujte do prírody! Radšej ho umiestnite vedľa zberných kontajnerov (obr.8a, b), aj keď nebol nahlásený termín zvozu.
Obr.8a Umiestnený veľkoobjemový odpad pri zberných kontajneroch

Obr.8b Umiestnený veľkoobjemový odpad pri zberných kontajneroch     Spoločnosti, ktoré zabezpečujú zvoz komunálneho odpadu ich zoberú, umiestnia na vyčlenené miesta a zabezpečia ich zhodnotenie.

     Ako poslednú vec, na ktorú chceme poukázať je toto WC vyhodené v prírode (obr.9). Nachádzalo sa pri frekventovanej ceste. Je tam veľmi malá možnosť zastaviť s autom, ale je odtiaľ veľmi pekný výhľad na dolinu. Mi sme si len tak povedali, že zastavíme a poobzeráme sa. Bolo už podvečer, a keďže sa WC nachádzalo v lese, tak sme použili blesk. Bolo to niečo hrozné!
Obr.9 Vyhodené WC v prírode


     Zabráňme takýmto činom. Spoločnými silami nebudete musieť v prírode kľučkovať pomedzi smeti. Nebudete sa báť, že sa Vaše deti pri nepozornosti porania a krútiť nad takýmito činmi hlavou, že ako je to možné!

Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch