Anketa

Triedite biologický odpad?
 

Ekologický slovník » Separuj Odpad » Ekologický slovník


Najlepšie dostupné techniky PDF Tlačiť E-mail
Najefektívnejší a najpokrokovejší stav rozvoja činností a metód ich prevádzkovania, ktorý naznačuje praktickú vhodnosť jednotlivých techník byť základom pre stanovenie limitných hodnôt emisií, navrhnutých s cieľom prevencie a ak to nie je možné, zníženie emisií a dopadu na životné prostredie ako celok:

„techniky“ zahŕňa ako použitú technológiu, tak aj spôsob, ktorým je zariadenie navrhnuté, postavené, udržiavané, prevádzkované a odstavené,
„dostupné“- techniky vyvinuté do takej miery, ktorá dovoľuje ich použitie v príslušnom priemyselnom odvetví za ekonomicky a technicky únosných podmienok, berúc do úvahy náklady a prínosy, bez ohľadu na to, či sú techniky používané, alebo vyrábané v členskom štáte, ktorého sa to týka, pokiaľ sú za rozumných podmienok dostupné prevádzkovateľovi,
„najlepšie“ - techniky, ktoré sú najúčinnejšie na dosiahnutie všeobecne vysokého stupňa ochrany životného prostredia ako celku.

Pri určovaní najlepších dostupných techník by sa mali zohľadňovať najmä aspekty uvedené v prílohe IV SMERNICE RADY 96/61/ES o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia:


PRÍLOHA IV SMERNICE RADY 96/61/ES 

Aspekty, na ktoré treba brať zreteľ všeobecne alebo v špecifických prípadoch pri výbere najlepších dostupných techník, zohľadňujúc pravdepodobné náklady, výnosy a princípy prevencie:

1.
používanie nízkoodpadovej technológie;
2. používanie menej nebezpečných látok;
3. podpora spracovania a recyklácie látok vytváraných a používaných vo výrobe ako aj odpadov;
4. porovnateľné výrobné postupy, časti zariadenia alebo metódy prevádzkovania, ktoré boli úspešne odskúšané v priemyselnej sfére;
5. technologický pokrok a vývoj vedeckého poznania;
6. charakter, vplyvy a objem príslušných emisií;
7. dátumy uvádzania do prevádzky nových alebo existujúcich zariadení;
8. čas potrebný na zavedenie najlepších dostupných techník;
9. spotreba a charakter surovín (vrátane vody) používaných vo výrobnom procese a ich energetická účinnosť;
10. potreba prevencie alebo zníženia celkového dopadu emisií a rizík pre životné prostredie;
11. potreba prevencie havárií a znižovanie dôsledkov na životné prostredie;
12. informácie uverejňované Komisiou podľa článku 16 ods. 2 SMERNICE RADY 96/61/ES alebo informácie, ktoré zverejňujú medzinárodné organizácie.